DUURZAAM

Gerecycled materiaal

MAATWERK

3 weken levertijd

GARANTIE

2 jaar garantie

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van HeppiYess, hormoonfactortrainer, senioren en leefstijlcoach. 

Het adres van HeppiYess is Uranusplein 8 7521 MC Enschede, met het KvK-nummer 74978861.

 

Voor vragen over deze voorwaarden kan contact opgenomen worden via marga@heppiyess.nl. HeppiYess heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van een overeenkomst. 

 

Artikel 1 - Dienstverlening
HeppiYess beoogt een samenwerking op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. HeppiYess geeft advies en coacht op leefstijlverandering ten behoeve van de vitaliteit. Dit betreft leefstijlverandering op het gebied van voeding, beweging en mentale veerkracht. HeppiYess houdt zich daarnaast bezig met het welzijn en welbevinden van senioren. Ook hierin is een samenwerking op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. 

 

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen HeppiYess en de opdrachtgever. Heppiyess zal de algemene voorwaarden tijdens de totstandkoming van de samenwerking aan de opdrachtgever bij de factuur meezenden. 
2. Wanneer ervoor dat een overeenkomst wordt gesloten een gesprek zal plaatsvinden, zal HeppiYess de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en tevens verwijzen naar de website van HeppiYess waar de algemene voorwaarden beschikbaar zijn;  
3. Afwijken van de algemene voorwaarden kan alleen wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

 

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht
1.De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever schriftelijk laat blijken met de opdracht in te stemmen. 
2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan HeppiYess zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard. 

 

Artikel 4 - Offertes
1. Alle door HeppiYess gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken en zijn 30 dagen geldig. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht en niet voor eventuele toekomstige opdrachten.
2. Als de opdrachtgever aan HeppiYess gegevens verstrekt, mag HeppiYess ervan uitgaan dat deze kloppen en volledig zijn en zal HeppiYess de offerte hierop baseren. 

 

Artikel 5 - Prijs
1. De door HeppiYess genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. HeppiYess mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
3. Als HeppiYess genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige lid, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. De opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
4. De prijs is exclusief eventuele onkosten van HeppiYess. 

 

Artikel 6 - Betaling
1. De opdrachtgever dient het volledige factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan HeppiYess te betalen tenzij anders overeengekomen. Na een los consult heeft het de voorkeur om direct af te rekenen, dit kan contant of met het pinapparaat. HeppiYess is gerechtigd om periodiek te factureren
2. Wanneer de factuur na veertien dagen na factuurdatum niet is voldaan, volgt een herinneringsfactuur. De kosten van deze herinneringsfactuur worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Wanneer de factuur na zestig dagen na factuurdatum niet is voldaan, is HeppiYess gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle buitengerechtelijke invorderingskosten (incassokosten, invorderingskosten, deurwaarder en/of advocaten) komen ten laste van de opdrachtgever.
4. Bij het uitblijven van betaling binnen veertien dagen na factuurdatum is HeppiYess gerechtigd met onmiddellijke ingang de samenwerking op te schorten.
5. Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever vindt geen restitutie plaats van het betaalde factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 7 - Contractduur
1. HeppiYess en de opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij zij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door zowel HeppiYess als de opdrachtgever worden beëindigd.
3. HeppiYess en de opdrachtgever kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen. 

 

Artikel 8 - Uitvoeringstermijn
1. Als de opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen HeppiYess de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door HeppiYess.
2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever HeppiYess eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van HeppiYess. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als HeppiYess de opdracht ook niet uitvoert binnen een door HeppiYess opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn. 

 

Artikel 9 - Uitvoering opdracht
1. HeppiYess zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. HeppiYess mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren.
3. De opdrachtgever zorgt voor tijdige verstrekking van alle informatie of materialen aan HeppiYess die noodzakelijk zijn voor HeppiYess om de opdracht uit te voeren.
4. Als de opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig of niet volledig verstrekt, mag HeppiYess de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. HeppiYess is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat HeppiYess is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

 

Artikel 10 - Wijziging opdracht
1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen HeppiYess en de opdrachtgever dat in onderling overleg doen.
2. HeppiYess kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. HeppiYess zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
3. HeppiYess mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden. 

 

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding
1. HeppiYess mag de opdracht opschorten als Heppiyess door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan HeppiYess niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen HeppiYess en de opdrachtgever de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. HeppiYess mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als de opdrachtgever de afspraken of zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. De opdrachtgever moet HeppiYess dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen. 

 

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging
1. Als de opdrachtgever verhinderd is voor de afgesproken datum en tijdstip dan dient de opdrachtgever dit zo snel mogelijk te berichten aan Heppiyess.
2. Als de opdrachtgever de afspraak wil verplaatsen of annuleren dan kan de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur voor de betreffende afspraak kosteloos doen. Wanneer de opdrachtgever de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak wil annuleren of zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnt, dan is HeppiYess gerechtigd het factuurbedrag geldend voor de betreffende afspraak aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Als HeppiYess de opdracht tussentijds opzegt, zal HeppiYess (indien gewenst) zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor HeppiYess extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
4. HeppiYess mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
a. De opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
b. De opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
c. De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk de afspraken kan nakomen. 

 

Artikel 13 - Overmacht
1. HeppiYess hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Naast hetgeen omtrent overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht bedoeld alle oorzaken waarop Heppiyess geen invloed kan uitoefenen waardoor HeppiYess niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. HeppiYess kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen zowel HeppiYess als de opdrachtgever de opdracht ontbinden, zonder dat ze verplicht zijn schadevergoeding te betalen.
3. Als HeppiYess haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag HeppiYess het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 14 - Klachten
1. HeppiYess is volgens de wet WKKGZ ingeschreven bij een onafhankelijke geschilleninstantie, te weten GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten).
2. De opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand aan HeppiYess melden. 

3. Als de opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
4. Als de opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal HeppiYess de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van HeppiYess die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1. De diensten van HeppiYess zijn niet bedoeld of geschikt als vervanging van medische interventie of het stellen van diagnoses.
2. De diensten van HeppiYess sluiten geen enkel andere interventie of middel uit.
3. HeppiYess neemt geen verantwoordelijkheid over van andere disciplines.
4. HeppiYess gaat door middel van de overeenkomst tussen HeppiYess en opdrachtgever een inspanningsverplichting aan en géén resultaatverplichting. HeppiYess geeft resultaatgericht advies zonder dat dit resultaat te garanderen is.
5. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gezondheid en het al dan niet opvolgen van de adviezen of informatie tijdens de samenwerking.
6. HeppiYess is niet aansprakelijk voor gevolgen die zijn ontstaan doordat HeppiYess is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. HeppiYess is niet aansprakelijk voor gevolgen door onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspecten. 
8. HeppiYess is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
9. De aansprakelijkheid van HeppiYess is begrensd tot alleen die schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld en is steeds beperkt tot de factuurwaarde.
10. De aansprakelijkheid van HeppiYess is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert. 

 

Artikel 16 - Privacy Statement
HeppiYess beschermt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever goed. De opdrachtgever kan de privacyverklaring van HeppiYess vinden op de website van HeppiYess

 

Artikel 17 - Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen HeppiYess is één jaar. 

 

Artikel 18 - Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart HeppiYess voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan HeppiYess toerekenbaar is.
2. Als derden HeppiYess aanspreken, zal de opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag HeppiYess zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor HeppiYess, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 19 - Intellectuele eigendom
1. HeppiYess behoudt alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
2. De opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel dan waarvoor ze door HeppiYess verstrekt zijn. 

 

Artikel 20 - Geheimhouding
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal HeppiYess alle informatie van de opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. HeppiYess zal de informatie die door de opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie werd verkregen, behalve als HeppiYess optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. De opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van HeppiYess niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien. 

 

Artikel 21 - Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

 

Artikel 22 - Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 24 - Bevoegde rechter Rechtbank Overijssel.